0.1. Hệ thống văn bản pháp luật cần tham khảo (cập nhật 01.2023).

Mục đích của việc xây dựng hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm là để:

 • Bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm.
 • Đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh và công bằng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.
 • Đảm bảo sự ổn định cho ngành bảo hiểm và nền kinh tế nói chung.

Bạn cần và nên tham khảo các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm như sau (chỉ cần xem các tài liệu chữ bôi đậm và có link, thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới):

LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 (năm 2000).
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12.
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14.

=> Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm.

 • Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 hiệu lực từ 1/1/2023. Xem tại đây.

CÁC NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ

 • Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.
 • Nghị định 80/2019/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định 73/2016/NĐ-CP và Nghị định 98/2013/NĐ-CP, đặc biệt là các điểm liên quan dịch vụ phụ trợ bảo hiểm.

=> Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định 73/2016/NĐ-CP, 151/2018/NĐ-CP và 80/2019/NĐ-CP. Xem tại đây.

 • Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP. Xem tại đây.
 • Thông tư 01/2019/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 50/2017/TT-BTC. Xem tại đây.
 • Thông tư 52/2016/TT-BTC quy định về bảo hiểm liên kết chung. Xem tại đây.
 • Thông tư 135/2012/TT-BTC quy định về bảo hiểm liên kết đơn vị. Xem tại đây.
 • Thông tư 115/2013/TT-BTC và 130/2015/TT-BTC => Văn bản hợp nhất 28/VBHN-BTC quy định về bảo hiểm hưu trí. Xem tại đây.
 • Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
 • Nghị định 48/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

=> Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC hợp nhất Nghị định 98/2013/NĐ-CP, 48/2018/NĐ-CP và 80/2019/NĐ-CP. Xem tại đây.

 • Điều 213 Bộ luật hình sự quy định về tội gian lận trong bảo hiểm. Xem tại đây.
 • Thông tư 65/2019/TT-BTC quy định về nội dung đào tạo, thi, cấp và công nhận chứng chỉ dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Xem tại đây.
 • Chương XVIII Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015 quy định về bảo hiểm hàng hải. Xem tại đây.
 • Nghị định 45/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành cụ thể Luật KDBH Xem tại đây.Thông tư 194/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung: tham khảo một số quy định về bảo hiểm phi nhân thọ. Xem tại đây.
 • Nghị định 03/2021/NĐ-CP và Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định mới nhất về BH TNDS chủ xe cơ giới.

Chúc bạn học tốt và làm việc thành công!