7.10. Hướng dẫn kê khai HSYCBH khi NĐBH có bệnh. Cách xử lý khi KH bị tạm hoãn hoặc bảo hiểm có điều kiện.