7.8. Phân tích chi tiết Phúc Bảo An Trường Thịnh 2.0 của FUBON (LKC).