Phân loại bảo hiểm thương mại: Con người – Tài sản – Trách nhiệm dân sự