Phân tích chi tiết bảo hiểm liên kết chung: Phúc Bảo An Trường Thịnh của Fubon