Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm và thời hiệu khởi kiện.